• Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την οργάνωση – μηχανοργάνωση καιαναδιοργάνωση λογιστηρίων εταιρειών κάθε μορφής
  • Υπεύθυνη τήρηση και ενημέρωση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών (β ́ και γ ́ κατηγορίας)
  • Επίβλεψη και Έλεγχος λογιστικών βιβλίων κάθε κατηγορίας
  • Μηνιαία – Τριμηνιαία – Εξαμηνιαία κλπ ενημέρωση (μέσω αναφορών – report) για την χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησής σας
  • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού κλπ)
  • Σύνταξη δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων, Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., Φ.Μ.Α.Π., Ε.Τ.ΑΚ., Ε9 κλπ.