Νομική υποστήριξη σε συνεργασία με διακεκριμένα κι εξειδικευμένα δικηγορικά γραφεία σε θέματα:

  • Διοικητικού Δικαίου (προσφυγές κατά του Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικών Ταμείων, Δήμων κλπ.)
  • Εμπορικού Δικαίου, Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
  • Μεταβιβάσεων ακινήτων (πωλήσεις, δωρεές, γονικές παροχές, κληρονομιές)
  • Μισθωτικών διαφορών
  • Εθνικού κτηματολογίου
  • Εργατικών ασφαλιστικών διαφορών
  • Παρέχουμε άμεση ενημέρωση – πληροφόρηση για όλες της αλλαγές στο φορολογικό, εργατικό και ασφαλιστικό δίκαιο και τον εμπορικό νόμο